Kind in asiel

Heel wat minderjarigen doorlopen een asielprocedure in België. De meeste kinderen verblijven hier met hun ouder(s) of (wettelijke) vertegenwoordiger. Hun ouder(s) of zijzelf hebben een verzoek om internationale bescherming ingediend. Jaarlijks dienen ook honderden niet-begeleide minderjarigen, zonder ouder of vertegenwoordiger, een verzoek in in België.

De asielprocedure voorziet in enkele specifieke bepalingen voor beide categorieën minderjarigen. Het CGVS treft bijkomend specifieke maatregelen voor de behandeling van de verzoeken om internationale bescherming en beschikt over een coördinator minderjarigen.

Erkende vluchtelingen

Na zijn erkenning heeft de vluchteling recht op een initieel beperkt verblijf van vijf jaar in België.

Wat doet het CGVS niet?

Opvang en begeleiding

Het CGVS is bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen.

Het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (Fedasil) verzekert de opvang en begeleiding van asielzoekers. Fedasil beheert de open opvangcentra en biedt sociale, juridische, medische en psychologische begeleiding. Na het indienen van de asielaanvraag gaat de asielzoeker naar de Dienst Dispatching van Fedasil om opvang en begeleiding te krijgen.

Fedasil

Erkenning van staatlozen

Het CGVS is verantwoordelijk voor het toekennen van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus maar erkent geen staatlozen.

De staatloze kan een erkenning verkrijgen door het indienen van een eenzijdig verzoekschrift bij de de familierechtbank van zijn verblijfplaats. Het CGVS levert documenten van de burgerlijke stand af aan erkende staatloze personen.

Familierechtbank

Behandeling van visumaanvragen

Een visum aanvragen gebeurt persoonlijk bij de Belgische ambassade of het consulaat in het land waar de aanvrager woont. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verwerkt deze aanvragen. De voorwaarden zijn afhankelijk van het type visum dat is aangevraagd.

FOD Buitenlandse Zaken

De Dienst Vreemdelingenzaken

Gezinshereniging

Het CGVS is niet verantwoordelijk voor het afleveren van een visum tot gezinshereniging voor naaste familieleden van erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden. Zij kunnen een visum tot gezinshereniging aanvragen bij de Belgische diplomatieke post van het land waar de familieleden zich bevinden. De DVZ zal de aanvraag verder behandelen.

FOD Buitenlandse Zaken

De Dienst Vreemdelingenzaken

 

Documenten voor subsidiair beschermden

Het CGVS is bevoegd voor het toekennen van documenten van de burgerlijke stand voor erkende vluchtelingen en staatlozen, maar niet voor subsidiair beschermden.

De subsidiair beschermde kan een geboorteakte aanvragen bij de ambassade van zijn land van herkomst in België.  Als dit niet mogelijk is, kan de subsidiair beschermde zich wenden tot het vredegerecht van zijn woonplaats, voor het verkrijgen van een akte van bekendheid. Dit document kan voor sommige procedures de geboorteakte vervangen.

FOD Buitenlandse zaken

Vredegerechten in België

Regularisatie van vreemdelingen

Wanneer een persoon in België verblijft en een machtiging tot verblijf van langer dan 3 maanden wil aanvragen, kan hij een regularisatie in buitengewone omstandigheden aanvragen in België. Dit is enkel mogelijk wanneer de aanvrager dit verzoek tot machtiging niet kan indienen bij de diplomatieke post in zijn land van herkomst:

  • machtiging tot verblijf om humanitaire redenen (artikel 9 bis Vreemdelingenwet)
  • machtiging tot verblijf om medische redenen (artikel 9 ter Vreemdelingenwet).

De Dienst Vreemdelingenzaken

Terugkeer

De DVZ neemt een beslissing tot een (gedwongen) terugkeer van een uitgeprocedeerde vreemdeling. Fedasil is bevoegd voor de begeleiding en hulp bij een vrijwillige terugkeer van deze persoon.

Fedasil

De Dienst Vreemdelingenzaken