Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod

English

Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie in de stad Jalalabad en de districten Behsud en Surkhrod in de provincie Nangarhar. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van 1 februari 2019 tot 31 januari 2020 en is afgerond op 27 februari 2020. Deze COI Focus is een actualisering van de gelijknamige COI Focus van 18 maart 2019.

Deze COI Focus bevat geen beschrijving van de huidige stand van het conflict in Afghanistan in zijn geheel noch van de situatie in de provincie Nangarhar. Hoewel de veiligheidsanalyse in de stad Jalalabad centraal staat, handelt een deel van de informatie (bijvoorbeeld die met betrekking tot de typologie van het geweld) ook over het gelijknamige district Jalalabad en de omringende districten Behsud en Surkhrod, respectievelijk ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad. Verschillende bronnen geven immers aan dat er een ruimere stadsregio bestaat die delen van Behsud en Surkhrod omvatten. Indien nodig maakt Cedoca duidelijk of de informatie enkel voor de hoofdstad of voor het district Jalalabad geldt.

Informatie en data met betrekking tot de veiligheidssituatie zijn de afgelopen jaren steeds schaarser, gepolitiseerd en minder transparant geworden. Sinds het voorjaar 2017 beschikt Cedoca niet langer over cijfers met betrekking tot de veiligheidssituatie die in het verleden werden verkregen van een hooggeplaatste westerse veiligheidsanalist in Kabul.

Als een van de vijf grootste steden van Afghanistan vervult Jalalabad de rol van regionale hoofdstad in de oostelijke regio van Afghanistan. De stad is gelegen op een strategische positie langs verschillende handelsroutes.

Campagnes tegen ISKP van de Afghaanse en internationale strijdkrachten, de taliban en gewapende lokale inwoners hebben ISKP verzwakt. In deze verslagperiode neemt het aantal door ISKP gepleegde zelfmoordaanslagen af. Hoewel deze daling tegengegaan wordt door een grotere stijging van dergelijke aanslagen door de taliban, ziet Afghanistan in zijn geheel het aantal zelfmoordaanslagen in deze verslagperiode dalen. In de provincie Nangarhar zijn deze aanslagen niet langer de voornaamste oorzaak van burgerslachtoffers. De VN-secretaris-generaal schrijft de daling in zelfmoordaanslagen toe aan succesvolle preventie- en veiligheidsmaatregelen in de steden Kabul en Jalalabad.

Tussen 1 februari 2019 tot 31 januari 2020 zijn 69 geweldsincidenten geregistreerd in de stad Jalalabad en in het gelijknamige district. Bij ongeveer de helft van deze incidenten zijn IED’s gebruikt. Daarnaast kampt de regio Jalalabad met (doelgerichte)-moorden en criminaliteit. De meeste aanslagen in de stad worden niet langer toegeschreven aan ISKP maar aan de taliban of niet nader geïdentificeerde gewapende groeperingen. Hoewel het geweld in Jalalabad voornamelijk is gericht tegen bepaalde profielen, vallen ook regelmatig burgerslachtoffers.

Tijdens de onderzoeksperiode van 1 februari 2019 tot 31 januari 2020 vinden 11 geweldsincidenten plaats in het district Behsud. In dezelfde periode vinden 41 geweldsincidenten plaats in het district Surkhrod. In de districten Behsud en Surkhrod is het geweld voornamelijk gericht tegen veiligheidspersoneel of tegen opstandelingen maar ook in deze districten vallen er burgerslachtoffers als collateral damage.

Het aantal burgerslachtoffers in de provincie Nangarhar is in 2019 gedaald met 41 % in vergelijking met het jaar voordien. Precieze statistieken over burgerslachtoffers in Jalalabad, de districten Behsud en Surkhrod zijn niet beschikbaar.

Zowel de Afghaanse overheid als de taliban hebben territoriale winst geboekt na operaties tegen ISKP. De Afghaanse overheid behoudt de controle over Jalalabad en Behsud en controleert het meeste van de lagergelegen delen van de provincie Nangarhar. De taliban hebben afgelegen, bergachtige delen kunnen innemen waar basissen van ISKP gelegen waren. In Surkhrod controleren ze grote delen van het district.

In 2019 ziet de provincie Nangarhar een sterke toename in het aantal ontheemden vanwege gevechten tussen de taliban en ISKP. Militaire operaties in Surkhrod doen inwoners vertrekken tussen augustus en oktober 2019. De meesten blijven in het district, een andere grote groep vertrekt naar Jalalabad. Nog steeds zoeken de meerderheid van de IDP’s in het oosten van Afghanistan hun toevlucht tot de stad Jalalabad en de districten Behsud en Surkhrod. Jalalabad vangt ook terugkeerders uit Pakistan op.

De combinatie van een snelle bevolkingsgroei, migratie van het platteland naar de steden en ontheemding zorgt ervoor dat de druk op stedelijke centra verder toeneemt en leiden tot een steeds grotere vraag naar lokale voorzieningen en basisdiensten. De toenemende bevolkingsdichtheid leidt tot overbelasting van de aanwezige diensten en infrastructuren in de stad Jalalabad.

Jalalabad is vanuit Kabul enkel bereikbaar over de weg. In september 2019 lanceren de Afghaanse veiligheids- en ordediensten operaties in enkele districten van de provincie Laghman om de veiligheid op de hoofdweg tussen Kabul en Jalalabad te verbeteren. De luchthaven in de nabijheid van de stad wordt enkel gebruikt voor militaire doeleinden en is sporadisch het voorwerp van aanvallen door opstandelingen.

Policy

The general security situation in Afghanistan is largely determined by a long-term, ongoing, internal armed conflict which has resulted in many Afghans being uprooted or seeking refuge in another country. In order to assess the need for international protection, the Commissioner General takes into account the fact that there are fundamental differences between the regions of Afghanistan when it comes to the security situation, the nature and intensity of the violence.

Land: 
Afghanistan

Information about the asylum procedure, tailored to the asylum seeker, can be found at : asyluminbelgium.be.