Tsjetsjenië. Veiligheidssituatie.

English

Dit document is een actualisering van de COI Focus Veiligheidssituatie in Tsjetsjenië van 27 juni 2017. Voor het huidige document werd onderzoek verricht naar nieuwe evoluties in de periode juni 2017 tot 1 juni 2018.

Cedoca belicht de algemene veiligheidssituatie in Tsjetsjenië, waarbij het vooral de gewelddadige incidenten bekijkt waarbij de overheid en/of de gewapende groepen betrokken zijn. Mensenrechtenschendingen begaan buiten het kader van aanslagen door gewapende groepen en de reactie daarop door de overheid, worden slechts kort (en niet noodzakelijk exhaustief) besproken. Het is niet steeds mogelijk om een strikt onderscheid te maken tussen deze twee vormen van geweld.

Alle bronnen geven aan dat er sinds 2009 in Tsjetsjenië geen sprake meer is van wijdverbreide en zwaarwegende mensenrechtenschendingen of schendingen van het humanitaire volkenrecht. Er is echter nog geweld aanwezig in Tsjetsjenië, maar dat is beperkter in omvang en meer gericht. Zo maken alle bronnen gewag van mensenrechtenschendingen die gepleegd worden door het regime van Ramzan Kadyrov en aanslagen die gepleegd worden door de rebellen. Het geweld van de autoriteiten is in de eerste plaats gericht tegen leden van de rebellenbeweging en hun verwanten, maar blijft niet beperkt tot deze groep. De rebellen voeren voornamelijk gewelddadige acties uit tegen leden van de ordediensten.

De sterke controle die het regime op de maatschappij zorgt er volgens bronnen voor dat er slechts een beperkte hoeveelheid informatie over eventuele mensenrechtenschendingen en de algemene situatie in de republiek naar buiten komt.

De rebelleneenheden van Imarat Kavkaz zijn volgens de bronnen in de loop van 2015 zo goed als volledig buiten spel gezet. Dit werd enerzijds veroorzaakt door acties van de ordediensten en anderzijds door de opkomst van IS in de Noordelijke Kaukasus. Een aantal potentiële rekruten voor de rebellenbeweging in Tsjetsjenië trekken naar het Midden-Oosten om er te strijden in de rangen van IS en daarnaast bouwen rebellen in Tsjetsjenië onder de vlag van IS een eigen structuur van rebelleneenheden uit. Tot heden blijven de activiteiten en impact van IS-eenheden in Tsjetsjenië nog beperkt, maar het is onduidelijk hoe dit in de nabije toekomst kan evolueren. Tegelijk neemt het aantal rekruten die naar het Midden-Oosten trekken af.

De Tsjetsjeense ordediensten staan volgens de bronnen onder rechtstreekse controle van Kadyrov, wat uitzonderlijk is in de regio, waar de ordediensten veelal door het federale centrum geleid worden. De Tsjetsjeense ordediensten maken zich volgens de bronnen schuldig aan tal van mensenrechtenschendingen en doen dit in een klimaat van straffeloosheid. De bronnen spreken van: onrechtmatige arrestaties, gefabriceerde rechtszaken, verdwijningen/ontvoeringen, foltering tijdens detentie, buitengerechtelijke executies en collectieve vergeldingsacties zoals brandstichting in de huizen van familieleden van al dan niet vermeende strijders.

Het cijfermateriaal over het aantal geweldsincidenten en de slachtoffers die er bij vallen is beperkt. De beschikbare cijfers zijn volgens verschillende bronnen een onderschatting, maar wijzen op een daling van het aantal slachtoffers, zowel bij de ordediensten, rebellen als de burgers. Deze evolutie zet zich sinds 2013 bijna onafgebroken tot 2017 toen er een stijging van het aantal slachtoffers waar te nemen valt. De beschikbare cijfers voor 2018 staan niet toe om te besluiten of deze stijging zich in 2018 doorzet.

Policy

The policy implemented by the Commissioner General is based on a thorough analysis of accurate and up-to-date information on the general situation in the country of origin. This information is collated in a professional manner from various, objective sources, including the EASO, the UNHCR, relevant international human rights organisations, non-governmental organisations, professional literature and coverage in the media. When determining policy, the Commissioner General does not only examine the COI Focuses written by Cedoca and published on this website, as these deal with just one aspect of the general situation in the country of origin. The fact that a COI Focus could be out-of-date does not mean that the policy that is being implemented by the Commissioner General is no longer up-to-date.

When assessing an application for asylum, the Commissioner General not only considers the actual situation in the country of origin at the moment of decision-making, he also takes into account the individual situation and personal circumstances of the applicant for international protection. Every asylum application is examined individually. An applicant must comprehensively demonstrate that he has a well-founded fear of persecution or that there is a clear personal risk of serious harm. He cannot, therefore, simply refer back to the general conditions in his country, but must also present concrete, credible and personal facts.

There is no policy paper for this country available on the website.

 

Land: 
Russian Federation

Information about the asylum procedure, tailored to the asylum seeker, can be found at : asyluminbelgium.be.