Dagestan. Veiligheidssituatie

English

Dit document is een actualisering van de COI Focus Dagestan, Veiligheidssituatie van 28 februari 2017. Voor het huidige document werd onderzoek verricht over nieuwe evoluties in de periode februari 2017 - februari 2018.

De positie van de rebellenbeweging Emiraat van de Kaukasus is in Dagestan de voorbije jaren al sterk aangetast en deze trend zette zich door in 2017. Enerzijds door succesvolle operaties door de ordediensten, maar anderzijds ook door Islamitische Staat (IS), dat een leidende ideologische rol opnam. De rol van het Emiraat van De Kaukasus binnen de rebellenbeweging in Dagestan lijkt ondertussen zo goed als uitgespeeld. Aan de andere kant won IS sinds 2014 aan invloed in Dagestan en is het door de leiding van IS erkend als een zelfstandige onderafdeling die de ganse Noordelijke Kaukasus omvat. In de vorige jaren was er een sterke uittocht van de IS-aanhangers uit Dagestan naar het Midden-Oosten om er de IS-strijd te steunen. Volgens de bronnen is er in 2017 een afname waarneembaar van deze uitstroom. De ineenstorting van IS in Syrië en Irak leidde er in 2017 toe dat er integendeel sprake is van een terugkeer van IS-aanhangers uit deze regio naar Dagestan. Volgens de bronnen treedt maar een beperkt aantal van deze terugkeerders toe tot de actieve IS-strijders in Dagestan en leidt de terugkeerbeweging tot heden niet tot een heropleving van de rebellenbeweging in de republiek.

Er zijn geen cijfers over het aantal IS-strijders in Dagestan, maar de bronnen geven aan dat het om een beperkt aantal gaat. Hun acties in Dagestan blijven op dit moment eerder beperkt.

De voorbije jaren kende het aantal geweldsincidenten en slachtoffers bij de ordediensten en rebellen een voortdurende afname. Deze trend werd na een beperkte stijging in 2016 opnieuw omgebogen naar een verdere daling in 2017. In 2017 vielen er vier burgerslachtoffers in de republiek.

Bronnen melden dat de ordediensten in hun strijd tegen de rebellen hun boekje te buiten gaan en zich schuldig maken aan onder andere foltering, ontvoering en het gebruik van buitensporig geweld. Dit vindt plaats in een sfeer van straffeloosheid. Er zijn meldingen van het vernielen van woningen van familieleden van personen die de autoriteiten als rebellen beschouwen.

Policy

The policy implemented by the Commissioner General is based on a thorough analysis of accurate and up-to-date information on the general situation in the country of origin. This information is collated in a professional manner from various, objective sources, including the EASO, the UNHCR, relevant international human rights organisations, non-governmental organisations, professional literature and coverage in the media. When determining policy, the Commissioner General does not only examine the COI Focuses written by Cedoca and published on this website, as these deal with just one aspect of the general situation in the country of origin. The fact that a COI Focus could be out-of-date does not mean that the policy that is being implemented by the Commissioner General is no longer up-to-date.

When assessing an application for asylum, the Commissioner General not only considers the actual situation in the country of origin at the moment of decision-making, he also takes into account the individual situation and personal circumstances of the applicant for international protection. Every asylum application is examined individually. An applicant must comprehensively demonstrate that he has a well-founded fear of persecution or that there is a clear personal risk of serious harm. He cannot, therefore, simply refer back to the general conditions in his country, but must also present concrete, credible and personal facts.

There is no policy paper for this country available on the website.

Land: 
Russian Federation

Information about the asylum procedure, tailored to the asylum seeker, can be found at : asyluminbelgium.be.